Media Coverage


健康最緊要快

上星期有一項健康生活指數調查,有關機構訪問十六個亞太地區一萬一千人,請大家自評對健康和生活習慣嘅滿意度,結果香港評分五十八,同斯里蘭卡一同包尾!

我睇番身邊嘅中環人,尤其係金融從業員,經常對住電腦同電話,行路和坐姿又唔多正確,十個有九個都成日腰痠背痛,疼痛甚至會擴散到臀部、大小腿或雙腳,對生活造成好大影響。我有朋友開會要坐一陣企一陣,名副其實「坐立不安」。   

早前有機會向腦神經外科專科醫生梁顯信請教,佢曾經搶救過唔少病人嘅脊椎神經。梁醫生解釋,以前做腰椎手術係大型手術,